Piter Wilkens weekend 24-26 maart 2017

STARTDATUM:
24/03/2017
PERIODE:
weekend
THEMA:
creatief/zingen

Maand

Maart

Gezellig een weekend op stap met Piter Wilkens en (andere) fans? Tijdens dit weekend kunnen deelnemers drie dagen lang genieten van de muziek en gezelligheid die deze artiest met zich meebrengt.
Het weekend begint op vrijdag met een kennismaking aan het eind van de middag, diner en ’s avonds een intiem huiskamerconcert. De volgende dag gaat Piter met de deelnemers op pad voor een concert in de buitenlucht. Zaterdagavond is er een concert in Het Bopperom waar ook anderen welkom zijn. Piter zal natuurlijk oude vertrouwde, en ook nieuwste liedjes zinge. Maar hij vertelt ook verhalen en zal speciaal voor dit concert zijn publiek op een bijzondere manier betrekken bij het zingen.

Er wordt dus ook van de deelnemers wat verwacht, ze vertelt Piter: ” Sjonge is sa âld as de mins sels. It is in natuerlike foarm fan ekspresje dy’t it tichtst by de minske stiet. Krekt as dûnsjen. Lytse bern sjonge en dûnsje altyd. Elkenien kin sjonge. De ien wat better as de oare, mar it sit der by ús allegearre yn. De iene ûntwikkelt it, de oare net. Gek, dat wat âlder minsken wurde, sy minder dûnsje en sjonge. Guon sizze al gau: ‘Dat kin ik kin net’. Mar: ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Elk minske is unyk, elke stim bysûnder. Yn oare kultueren, foaral oer folken, heart dûns en muzyk gewoan by it deistich bestean. Ferskate ûndersiken ha oantoant dat sjonge ek sûn is. Dus, der moat mear songen wurde!  Ik ha wat ferskes útsocht dy’t elkenien ken en sa meisjonge kin. Frysk, Nederlânstalich, Top-40 en oar ferskaat. De teksten dêrfan wurde útdielt en sa kin elk dy’t wol, meisjonge. Ek hiel gesellich, liket my.”

Prijs op basis van volpension vanaf €200,-.