Culturele ANBI

Sinds 2012 is de Folkshegeskoalle aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is een instelling die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.

ANBI op internet

Volgens nieuwe fiscale maatregelen moeten per 1-1-2014 de volgende gegevens op internet staan onder de kop ANBI. Zie brief van de belastingdienst d.d. 20 juli 2014.

Naam instelling: Stifting Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân

RSIN of fiscaal nummer: 0029.99.250

Post- en bezoekadres van de instelling:

Badweg Hoorn 11
8896 KC Hoorn Terschelling
tel: 0562-448954
e-mail: info@folkshegeskoalle.nl
website: folkshegeskoalle.nl

Doelstelling van de ANBI

“De stichting heeft als doel: het versterken en het uitbouwen van de Friese cultuur en samenleving tot algemeen nut en verder alles dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting zal niet enige geestelijke of politieke richting voorstaan of vertegenwoordigen”. (Statuten Folkshegeskoalle)

Hoofdlijnen van het Beleidsplan (2010-2014)

Motto:
“Frysk fan oarsprong, grien fan natuere, jong fan geast, rom fan hert”
“Bevorderen van de sociala samenhang tussen mensen van verschillende afkomst”
“De Folkshegeskoalle groener en duurzamer maken”
“Aansluiten bij de vergrijzing, nadenken over een programma voor de 55+ groep, contacten leggen met ‘Friezen buiten Friesland’ de zg. Friezen om utens
“Contacten leggen met de HOVO-organisatie (Hoger onderwijs voor Ouderen)”
“Meer nadruk leggen op natuureducatie”
“Programma’s bekend maken via de sociale media”
“Naast meditatiecursussen het organiseren van een filosofiecursus”

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter: Nynke Beetstra
Penningmeester: Geerling Schippers
Secretaris: Anna Bouma
Leden: Mirjam Hermanides, Liesbeth Weinans, Wolter van der Berg, Romke de Jong

Beloningsbeleid

-de bestuursleden ontvangen geen beloning; alleen de reiskosten worden vergoed.
-de directie ontvangt het salaris volgens Cao Welzijn.
-de medewerkers ontvangen het salaris volgens Cao Horeca

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Elk jaar worden 25 tot 30 programma’s georganiseerd op het gebied van creativiteit, natuur, meditatie en (Friese) taal en cultuur.

Duurzaamheid en Eco

Van 2000–2016 zijn er al diverse energiebesparende maatregelen genomen, sinds 2010 is dit een afzonderlijk doel geworden in het beleid en worden er meer resultaten geboekt.
B.v. in 2015:
– alle tl balken vervangen door LED
– alle douchekranen vervangen door thermostaatkranen.
eerder:
-Waterbesparende wc’s in Bopperom.
-Groene stroom, dus overgang naar Green Choice.
-Twee nieuwe Terschellinger leveranciers: Waddenfood en Jasper Horeca Techniek.
-Presentatiebordjes in Brêge-sanitair met vraag om zuinig om te gaan met de handdoeken.
-Al het kopieerwerk is nu op 100% recycled papier.
-Eko bekend maken bij docenten: ze krijgen in eco–tasje met Terschellinger bio–sap als presentje mee naar huis.
-Bekend maken van onze Eko- en duurzaamheidsbeleid: Nieuwsbrief hierover gestuurd naar 1600 mail–adressen.

Financiële verantwoording

Folkshegeskoalle Schylgeralân is een non–profit organisatie. De jaarrekening wordt gemaakt door een accountant.

Hieronder vindt u de jaarstukken van 2012, 2013 en 2104: Jaarrekening 2012 St. FHS
Jaarverslag 2013
Jaarrekening 2014