Cursus

Pensjoen yn Sicht

18 March - 22 March 2024

De arranzjeminten oangeande Pensjoen yn Sicht markearje de oergong fan in bestean dêr’t betelle wurk beskiedend yn wie, nei in libbensfaze dy’t op alderhanne nije wizen ynfolle wurde kin.
Pensjoen yn Sicht biedt de gelegenheid om jo (arbeids)ferline yn perspektyf te pleatsen, om stil te stean by de feroarings dy’t har oantsjinje en in kar te meitsjen foar jo takomst.

Sintrale fragen dêrby binne:
– Wat betsjut it foar mysels en de minsken om my hinne dat ik ophâld mei wurkjen?
– Hoe nim ik op in goede wize ôfskied fan myn wurk?
– Hokker feroarings stean my (en myn partner) te wachtsjen en hoe gean ik dêrmei om?
– Wat boeit en ynteressearret my? Wêr lizze myn krêften? Wa of wat ynspirearret my?
– Wat kin ik dwaan om de takomst dy’t ik mysels en myn neisten tawinskje, tichterby te bringen?

Foar dizze kursus kinne jo je opjaan fia www.stavoor.nl

Pensjoen yn Sicht op Skylge biedt mei coaching de gelegenheid om jo (arbeids)ferline en jo takomst yn perspektyf te pleatsen.