Aginda

Yn de aginda fynst in oersjoch fan alle aktiviteiten op de Folkshegeskoalle. Troch it jier hinne organisearje wy meardaagse folsien fersoarge kursussen op it mêd fan besinning, natuer en/of kultuer. In soad fan dizze aktiviteiten organiseare wy sels, foar dizze kursussen kinst dy ek derekt ynskriuwe. Oare aktiviteiten organisearre wy tegearre mei ien fan ús eksterne partners, lykas de Afûk, Stavoor of Yoga Terschelling. By dizze aktiviteiten ferwiize we troch nei de side fan de organisaasje sels foar opjefte. At der fragen binne, dan helpe we dy fansels graach.

October
Friday 02
Kom en Sjong – annulearre

Fleurich en mearstemmich meisjonge? Dat kin op it Kom en Sjong-wykein. It ynstudearjen fan de lieten en it gesellich by ...

Monday 05
Skriuwkursus Eilanner portretten

Skriuwkursus Eilanner portretten: Sykje nei de skatbewarders fan ús ferline op de Waadeilannen. Bist benijd nei it libb...

Wednesday 07
Pensjoen yn Sicht, trijedaagse yn oktober

De arranzjeminten oangeande Pensjoen yn Sicht markearje de oergong fan in bestean dêr’t betelle wurk beskiedend yn wi...

Friday 09
WaadWrâlderfgoed-wykein = annulearre

It Waad: foar minsken is it in gebiet om te genietsjen fan de iepenheid en de rêst, moaie loften en in útsûnderlik l...

Sunday 11
Skylge yn hjerstkleuren

In hjerstwike skildere en sketse op it eilân mei syn kleurferoarings fan de natuer en ljochtynfallen yn de bosk, de moa...

Wednesday 14
Strâncoaching 50+ frou, oktober

Do bist frou, 50 plus, al jierren oan it wurk en yn dyn wurk reedlik lokkich, mar soms fielst ûnrêst en spylje dy frag...

Friday 16
Ierske en Skotse lieten sjonge – annulearre

Ierlân en Skotlân hawwe in rike liet-tradysje. Oer bloedige histoarje, ferlerne leafdes, skelmske streken of moaie nat...

Friday 23
Ferteltrijedaagse = annulearre

Minsken dy’t noch nea ferteld hawwe, wurde op dizze trijedaagse op maat begelaat om de earste stappen te setten om...

Wednesday 28
Clarity – Persoanlik liederskip, oktober

Kies dyn paad nei mear selskennis, regy en libbensnocht. De betûfte trainster Marije Bijlsma biedt dy mei de Clarity-me...