Aginda

Yn de aginda fynst in oersjoch fan alle aktiviteiten op de Folkshegeskoalle. Troch it jier hinne organisearje wy meardaagse folsien fersoarge kursussen op it mêd fan besinning, natuer en/of kultuer. In soad fan dizze aktiviteiten organiseare wy sels, foar dizze kursussen kinst dy ek derekt ynskriuwe. Oare aktiviteiten organisearre wy tegearre mei ien fan ús eksterne partners, lykas de Afûk, Stavoor of Yoga Terschelling. By dizze aktiviteiten ferwiize we troch nei de side fan de organisaasje sels foar opjefte. At der fragen binne, dan helpe we dy fansels graach.

February
Geen agenda items gevonden!

Geen agenda items gevonden voor February 2024.