Bunkerkeamers

Dizze keamers lizze op de ûnderferdjipping fan ús gebou ’t Roefke, en binne ynrjochte yn de fûneminten fan in eardere bunker út de Twadde Wrâldoarloch. De keamers hawwe dan ek in yndustriële útstrieling wêrby ‘t der neat ôfdien is oan komfort. Se binne neamd nei ferskate dúnfalleien – plakken – op Skylge.