Kursussen

De Folkshegeskoalle organisearret troch it jier hinne in grut tal meardaagse kursussen op it mêd fan besinning, natuer en kultuer (kreativiteit). Dêrneist brûke ús eksterne partners de FHS foar harren eigen oanbod, ek dêroer fynst hjir ynformaasje.