Stoomkursus Frysk

Wolst yn hiel koarte tiid Frysk ferstean en lêze kinne? Dan is dizze kursus op Skylge wat foar dy. Nei ien midwike hast in romme wurdskat, fersteanst Friezen yn de buert en kinst in Frysk artikel lêze. Mocht bliken dwaan dat der foldwaande tiid is, dan sil ek in begjin makke wurde mei it praten fan de taal. Midden op ‘e dei is der tiid foar in tocht troch de dunen of in strânkuier. De kursus doarret ien midwike, op basis fan in lukse arranzjemint.

Alle kosten binne ynbegrepen, dus ynklusyf lesmateriaal, boatretour, fyts, taksiferfier op it eilân ensafh.
Ekstra ynformaasje en opjaan by www.afuk.nl

Simmerkamp 2 (12/13 jier)

Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 16 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier.
In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, libbend Stratego yn de dúnen, moppen taapje, jonges tsjin de famkes, kletse, kete en fansels de buntejûn.

  • Simmerkamp 1 Foar jonges en famkes fan 10 en 11 jier : 11 – 17  july 2021. Priis folpension €286,-
  • Simmerkamp 2 Foar jonges en famkes fan 12 en 13 jier:  11 – 17 july 2020.  Priis folpension €311,-
  • Simmerkamp 3 Foar jonges en famkes fan 14 en 15 jier: 15 – 21 augustus 2020. Priis folpension €339,-

Simmerkamp aanmelding

Simmerkamp 1 (10/11 jier)

Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 16 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier.
In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, libbend Stratego yn de dúnen, moppen taapje, jonges tsjin de famkes, kletse, kete en fansels de buntejûn.

  • Simmerkamp 1 Foar jonges en famkes fan 10 en 11 jier : 11 – 17  july 2021. Priis folpension €286,-
  • Simmerkamp 2 Foar jonges en famkes fan 12 en 13 jier:  11 – 17 july 2020.  Priis folpension €311,-
  • Simmerkamp 3 Foar jonges en famkes fan 14 en 15 jier: 15 – 21 augustus 2020. Priis folpension €339,-

Simmerkamp aanmelding

Simmerkamp 3 (14/15 jier)

Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 16 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier.
In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, libbend Stratego yn de dúnen, moppen taapje, jonges tsjin de famkes, kletse, kete en fansels de buntejûn.

  • Simmerkamp 1 Foar jonges en famkes fan 10 en 11 jier : 11 – 17  july 2021. Priis folpension €286,-
  • Simmerkamp 2 Foar jonges en famkes fan 12 en 13 jier:  11 – 17 july 2020.  Priis folpension €311,-
  • Simmerkamp 3 Foar jonges en famkes fan 14 en 15 jier: 15 – 21 augustus 2020. Priis folpension €339,-

Simmerkamp aanmelding