Fakatueres

Direkteur Folkshegeskoalle

Bisto de direkteur dy’t past by in bysûndere organisaasje op in unyk plak? Dy’t belutsen, besiele en krêftdiedich is? En hasto affiniteit mei Skylge, de Fryske kultuer en toerisme? Lit it ús witte en sollisitearje nei de funksje fan direkteur fan de Folkshegeskoalle Schylgeralân.

De hiele fakatuere fynst hjir: Fakatuere direkteur Folkshegeskoalle.

Is dit dyn nije útdaging? En bisto de ideale kandidaat? Dan komme wy graach mei dy yn kontakt troch dyn cv en in motivaasjebrief. Reagearje kin oant en mei 11 july 2023. De earste petearen binne op freed 14 july 2023. Eventuele twadde petearen wurde pland yn de wike fan 17 july 2023.

Kinst dyn reaksje stjoere nei info@prohrconsultancy.nl

By fragen of foar mear ynformaasje oer it wurkjen by ús kinst kontakt opnimme mei ús kollega Rianne Wijnia a.i. HR-adviseur. Sy is telefoanysk te berikken op 06-14513868.