Skoallen

Skoalreis? Folkshegeskoalle, in geweldige ûnderfining!

Op skoalkamp nei Skylge! By it strân fan Hoarne op Skylge leit in ideale lokaasje: de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Op ús terrein tusken bosk en dún lizze meardere gebouwen mei yn totaal 100 sliepplakken. Fan twa- en fjouwerpersoanskeamers oant grutte sliepsealen. Foar skoalgroepen is in grutte rekreaasjeseal en groepsromte beskikber. En der is fansels de romte fan it eilân.

Spesjaal foar skoallen hawwe wy komplete arranzjeminten gearstald, ynklusyf oernachting, iten en aktiviteiten.

Folslein fersoarge pakket

Mei ús tematyske arranzjeminten bist fersekere fan in ideale miks fan keunst en kultuer, sport en bewege, natuer en miljeu en ferdivedaasje op it prachtige Skylge. De Folkshegeskoalle biedt in folslein fersoarge skoalreis, kamp of wurkwike fan 3, 4 of 5 dagen, ynklusyf oertocht, iten, oernachting en aktiviteiten.

Natuer en miljeu

In pakket fan trije dagen mei twa aardige, edukative programma’s fan de Waadferiening en Steatsboskbehear op it mêd fan natuer en miljeu.

Keunst en kultuer

In belibbenis fan trije dagen wêryn’t de learlingen twa kulturele programma’s folgje. Der is in besite oan it Bunkerkompleks Tiger dêr’tst in reis troch de skiednis makkest, en in kar út kreative workshops (skilderje, toaniel, sang en dûns) en in besite oan ien fan de ferskate musea.

Sport en bewege

In sportive en ûntspannende skoalreis fan trije dagen mei kar út twa útdaagjende programma’s, lykas in GPS fytstocht, in seiskamp, de bunkerbootcamp en ús reflektorspeurtocht. Alle aktiviteiten binne direkt yn de buert fan de Folkshegeskoalle.

Fryske taal en kultuer

In learsum arranzjemint fan trije dagen yn it teken fan ús histoaryske Fryske kultuer en taal. It programma is gearstald mei ús edukative partners.

Fan € 85,- de learling ôf!

Alle neamde skoalreis-opsjes binne mooglik fan € 85,- de learling ôf, op basis fan twa aktiviteiten en twa oernachtings (trije dagen)*, ynklusyf:
– oertocht
– oernachting 2 x
– moarnsiten 2 x
– lunchpakket 2 x
– waarm iten 2 x

*Meardere oernachtings en programma’s mooglik tsjin mearpriis.