Skoallen

Skoalreis? Folkshegeskoalle, in geweldige ûnderfining!

Op skoalkamp nei Skylge! By it strân fan Hoarne op Skylge leit in ideale lokaasje: de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Op ús terrein tusken bosk en dún lizze meardere gebouwen mei yn totaal 100 sliepplakken. Fan twa- en fjouwerpersoanskeamers oant grutte sliepsealen. Foar skoalgroepen is in grutte rekreaasjeseal en groepsromte beskikber. En der is fansels de romte fan it eilân.

Spesjaal foar skoallen hawwe wy komplete arranzjeminten gearstald, ynklusyf oernachting, iten en aktiviteiten.