Wurd Freon

Wurd no freon fan de Folkshegeskoalle.

Tanksij de stipe fan ús freonen kin de Folkshegeskoalle har aktiviteiten organiseare. Guon fan ús kursussen en aktiviteiten, lykas de Simmerkampen foar Fryske bern, kinne net bestean sûnder dy stipe. Freonen krije alle jierren it tydskrift ‘De Freonebân fan Schylgeralân’. Freon wurde kin al foar €15,- it jier.

Mei jo freonskip krije jo no jierliks 5% koarting op ien fan ús ynspirearjende kursussen!

Wurd freon

Ofmelde as Freon kin altyd troch in mail te stjoeren nei info@Folkshegeskoalle.nl