CursusPopulairWeekend

Kom en Sjong- geannuleerd

07 oktober - 09 oktober 2022

Fleurich en mearstemmich meisjonge? Dat kin op it Kom en Sjong-wykein. It ynstudearjen fan de lieten en it gesellich by elkoar wêze geane hân yn hân. Ek is der tiid om fan it eilân te genietsjen. Op freedtejûn is der foar de leafhawwers in nachtkuier, en op de sneontemiddei is der tiid om it eilân oer te gean. Dielnimmers dy’t in ynstrumint bespylje, binne fan herte útnûge om harren ynstrumint mei te nimmen. It wurdt fêst wer in hiel moai wykein!

Priis folpension:
€ 288,- twapersoanskeamer Brêge,
€ 272,- twapersoanskeamer Roefke,
€ 250,- sliepseal Roefke


OanmeldformulierFleurig en meerstemmig meezingen? Dat kan op het Kom en Sjong-weekend. Het instuderen van de liederen en het gezellig bij elkaar zijn gaan hand in hand. Ook is er tijd om van het prachtige eiland te genieten.
Op vrijdagavond is er voor de liefhebbers een wandeling en op zaterdagmiddag kan ieder op eigen manier het eiland verkennen.
Deelnemers die een instrument bespelen, zijn van harte uitgenodigd om hun instrument mee te nemen.
De voertaal is Fries. Het is een populair weekend dus geef je snel op!

Prijzen: Roefkezaal 250,-
Roefkekamer 272,-
Bregekamer 288,-

Bij alleengebruik geldt een toeslag van 20,- per dag.