CursusPopulair

Workshop Mandala tekenen en sacrale dans – VOL

21 augustus - 25 augustus 2023

“Laat mij vol-ledig zijn”
In de cirkel, in het Sanskriet Mandala genoemd, kunnen we ons zelf en de ander tekenend en dansend ontmoeten. Symboliek is in beide vormen van groot belang.
Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij gebruik wordt gemaakt van klassieke, religieuze, eigentijdse en folklore muziek. De oeroude danspatronen bieden afwisselend inkeer en ontmoeting. Bij het tekenen besteden we aandacht aan de gevoelsmandala.

De cursus staat onder leiding van docente Geertje Hozee. Danservaring is niet vereist, evenmin als tekenervaring. Het gaat om de persoonlijke beleving en de bereidheid een blik te werpen in je binnenwereld.

Prijzen op basis van volpension
Tweepersoonskamer  €598,-
Vraag naar de mogelijkheden voor eenpersoons gebruik. Dan is de prijs 678,-

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.Mandala tekenje & Sakrale dûns

Yn de sirkel, yn it Sanskryt Mandala neamd, kinne wy ússels en de oare tekenjend en dûnsjend moetsje. Symbolyk is yn beide foarmen fan grut belang. Sakrale dûns is in meditative foarm fan dûnsjen dêr’t gebrûk makke wurdt fan klassike, religieuze, eigentiidske en folklore muzyk. De oerâlde dûnspatroanen biede ôfwikseljend ynkear en moeting. By it tekenjen besteegje wy oandacht oan de gefoelsmandala.
Dûnsûnderfining is net fereaske, krekt likemin as tekenûnderfining. It giet om de persoanlike belibbing en de reewillichheid om iepen te stean foar de wrâld yn dysels.

Priis folpension:
€ 598,- twapersoanskeamer Brêge

Foar keamers op basis op ienpersoans gebrûk jildt in taslach fan 18 euro per nacht, freegje dernei by jo ynskriuwing.

De Folkshegeskoalle fan Skylge is de iennige folkshegeskoalle fan Nederlân. Op dat prachtige plak yn de bosk by it strân fan Skylge binne it hiele jier troch ynspirearjende kursussen op it mêd fan besinning, natuer, kultuer en kreativiteit. Dy kursussen binne folslein fersoarge op basis fan folpensjon. -> Sjoch hjir foar it folsleine programma.