Fûgelekskurzjes Skylge

Midden yn de bosk fan Hoorn fynst de Folkshegeskoalle. It is in plak foar ûntspanning, ûntwikkeling en moeting, mar ek foar fûgelekskurzjes op Skylge. Mei in natuergids giest op ûntdekking. In bysûnder wykein foar eltse fûgeler, begjinnend en foardere.


Gean mei op fûgelekskurzje op Skylge

Us gasten komme hjir om te learen en te genietsjen fan de natuer fan Skylge. In soart fûgelders giene dy al foar en wy hoopje dy gau ûntfange te meien.


Fûgelekskurzjes Skylge yn de maitiid 

De maitiid is in bysûndere tiid foar fûgelers, al hielendal op Skylge. Gâns fûgels kieze it eilân as briedplak en om har territoarium ôf te beakenjen sjonge se it heechste liet. Je hearre en sjogge ûnder oare it readboarst, tjiftjaf en sjonglyster. Ek ûntdekst de út Afrika weromkearde sprinkhaansjonger en ast goed harkest hearst it ferneamde lûd fan de geal. Gean op ' en paad mei ús bekende natuergids, fotograaf en fûgeler Arie Ouwerkerk. Tegearre mei him witte je de moaiste fûgels te spotten en hy kin je in soad oer de fûgels fertelle.

Ekskurzje yn de hjerst 

Ek yn it neijier is it in kommen en gean fan fûgels. Yn dizze perioade kinst folop genietsje fan de fûgeltrek. Op it waad spot je grutte oantallen steltrinners en wa wit sjochst neist strânljippen en reade skriezen ek grienpoatruters, krombekgrillen en de grauwe franjepoat. Tegearre mei Arie binne je fersekere fan in moai wykein op it eilân.


Oer de Folkshegeskoalle

Nei de oarloch skeaten folkshegeskoallen as poddestuollen út de grûn yn Nederlân. Dy moetingsplakken wiene in boarne fan ynspiraasje foar (jonge) minsken om harsels te ûntwikkeljen en harren kulturele identiteit te ferkennen. Tsjintwurdich is Folkshegeskoalle Schylgeralân de iennige oerbleaune folkshegeskoalle yn Nederlân, dêr 't minsken fan alle leeftiden gearkomme.

Us plak op Skylge is net allinnich in poadium foar boeiende kursussen en workshops yn de natuer, mar ek in haven foar fakânsjegongers en in boartersterrein foar de jeugd fan Fryslân by simmerkampen. Wat ús akkommodaasjes unyk makket, is dat se foar in part oplutsen binne út de oerbliuwsels fan de Atlantikwall, bunkers dy 't weromgean oant de Twadde Wrâldoarloch.

By de Folkshegeskoalle wurdt elk ferbliuw folslein fersoarge, ynklusyf hearlike mielen mei farske yngrediïnten. Us koks riede elk gerjocht ta mei leafde, en dat priuwst.