Kursus yn de natuer fan Skylge

De Folkshegeskoalle leit midden yn de natuer op Skylge en is in plak foar ûntspanning, ûntwikkeling en moeting. Dat kin ûnder oare yn de foarm fan in kursus yn de natuer.

Sa learst mear oer it eilân en oer dysels.


Untdek de natuer fan Skylge

Us gasten fine hjir in plak om te ûntspannen, te learen en te genietsjen fan de prachtige natuer fan Skylge. Wy hoopje dy meikoarten ek fan herte wolkom te hjitten. 


Skylge foar fûgelers 

De Folkshegeskoalle leit oan de râne fan Wrâlderfguod Waadsee en yn de Hoarnse bosk.

In better plak om de natuer fan Skylge te ferkennen is der hast net. Us natuergids en fûgeler Arie Ouwerkerk nimt dy graach mei op kuiers troch de bosk en op fûgelekspedysjes. Dy fine plak yn it foar - en neijier omdat dizze seizoenen in fassinearjende tiid binne foar fûgelers. Men leart alles oer fûgels dy 't har territoarium ôfbeakenje, spot fûgels dy 't weromkomme út Afrika en harket nei it ferneamde lûd fan 'e geal. Ferjit net om dyn kamera mei te nimmen!

Kom ta rêst yn de natuer fan Skylge 

Komsto graach nei Skylge om te genietsjen fan de rêst fan it eilân? Gean dan mei op kuierwykein wêrby'tst rinnende de natuer fan Skylge ferkenst. Foar mear besinning is der ek in kuierretraite en in yoga - en kuierwykein. Dizze retraites binne om ta rêst te kommen, mar ek om út te waaien en tiid te nimmen foar dysels.


Oer de Folkshegeskoalle

Nei de Twadde Wrâldoarloch skeaten Folkshegeskoallen as poddestuollen út de grûn yn Nederlân. It wiene moetingsplakken dêr 't minsken fan alle leeftiden byinoar kamen om harsels te ûntwikkeljen, har kultuer te omearmjen en har identiteit te ferkennen. Hjoed-de-dei is de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Skylge de iennige oerbleaune folkshegeskoalle yn Nederlân, dêr 't minsken fan ferskate leeftiden gearkomme.

Us lokaasje op Skylge tsjinnet net allinnich as it toaniel foar ynspirearjende kursussen en workshops yn de natuer, mar ek as in flechtsoard foar fakânsjegongers en as terrein foar simmerkampen foar de jongerein fan Fryslân.

Wat ús akkommodaasjes ekstra spesjaal makket, is dat se diels boud binne op de fundaminten fan de Atlantikwall, bunkers dy 't datearje út de Twadde Wrâldoarloch. By de Folkshegeskoalle genietsje je altyd fan in folslein fersoarge ferbliuw ynklusyf hearlike mielen, ree mei lokale en biologyske yngrediïnten. Us tawijde koks soargje mei leafde foar elk gerjocht, en dat priuwst.