De Toer

In unyk plakje is ús twapersoanskamer yn De Toer, realisearre yn it ôfwargeskut út de Twadde Wrâldoarloch, heech pleatst op it terrein.