Kontakt

Mei de feartsjinst fan rederij Doeksen farst yn twa oeren fan Harns nei Skylge. De sneltsjinst docht it yn trije kertier. By de haven yn Harns kinst de auto delsette. De trein fan Harns slút oan op de feartsjinst.

Oankaam op it eilân stiet de bus klear om dy nei Hoarne te bringen. Kinst ek in fyts hiere op de haven, yn dat gefal wurdt de bagaazje fergees by ús brocht. Hâld dan wol rekken mei in fytstocht fan tsien kilometer.

Adres

Folkshegeskoalle Schylgeralân
Badwei Hoarne 11
8896 KC Hoarne Skylge

Openingstijden

MoandeiIepen
TiisdeiIepen
WoansdeiIepen
TongersdeiIepen
FreedIepen
SneonIepen
SneinIepen

Contactgegevens

0562-448954
info@folkshegeskoalle.nl

Contactformulier