• fy
    • nl

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Edukaasje natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

Tinksto by de wurden Roefke, Rom en Bopperom, net oan in boat mar oan Skylge? Dan bist op Simmerkamp west op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân. Dat kin net misse. Meld dy no oan voor de reüny!

Mear ynformaasje

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Binst fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boudt op de funaminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oantemei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske ingredienten.

Lês mear

Kursussen

De Folkshegeskoalle organisearret troch it jier hinne in grut tal meardaagse kursussen op it mêd fan besinning, natuer en kultuer (kreativiteit). Dêrneist brûke ús eksterne partners de FHS foar harren eigen oanbod, ek dêroer fynst hjir ynformaasje.

Lês mear

Simmerkampen

Nije leeftiiden! Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 16 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier. In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch... Read more »

Lês mear

Kursussen

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje binne werom te finen yn al ús kursussen. Sjoch nei de mooglikheden.