• fy
    • nl

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Kursussen

Kreativiteit en ûntspanne rinne hân yn hân op de Folkshegeskoalle. Fakânsje en persoanlike groei op Skylge

Mear ynformaasje

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Binst fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boudt op de funaminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oantemei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske ingredienten.

Lês mear

Arranzjemint 'Pineboek'

Genietsje fan de Skylger dialekten en it eilân. Dat dogge jo mei dit moaie arranzjemint. It draait dit wykein om it Westers, Meslânzers en Aasters en de ûntjouwing fan dy – libbene – Skylger talen. It Meslânzers is it dialekt fan Skylge mei it Nederlânsk as basis, yn tsjinstelling ta de oare Skylger dialekten dy’t... Read more »

Lês mear

Freonen krije koarting

Sa wurdt jo keartive fakânsje op Skylge noch moaier! Freonen fan de Folkshegeskoalle krije 5% koarting op alle kursussen yn de bosk by it strân fan Skylge. Troch jo freonskipsbân stypje jo it behâld fan dizze Fryske kulturele ynstelling. Sjoch op dizze side foar mear ynformaasje. Dus: wurd freon, ûntfang magazine Freonebân mei al it... Read more »

Lês mear

Kursussen

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje binne werom te finen yn al ús kursussen. Sjoch nei de mooglikheden.