• fy
    • nl

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Edukaasje natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

Tinksto by de wurden Roefke, Rom en Bopperom, net oan in boat mar oan Skylge? Dan bist op Simmerkamp west op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân. Dat kin net misse. Meld dy no oan voor de reüny!

Mear ynformaasje

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Binst fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boudt op de funaminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oantemei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske ingredienten.

Lês mear

Feest yn augustus

De Folkshegeskoalle Schylgeralân bestiet 70 jier. Dat fiere we mei 4 besûndere jûnen yn Teater De Rondte mei as tema Lytse Talen. It programma is 4 kear op in woansdeitejûn: – op 8 augustus ha we de Katalaanske spylfilm ‘Estiu 1993’. De bekraonde film is ûnderdiel fan de de Zomerbios fan de Terschellinger Filmdagen. –... Read more »

Lês mear

Freonen krije koarting

Sa wurdt jo keartive fakânsje op Skylge noch moaier! Freonen fan de Folkshegeskoalle krije 5% koarting op alle kursussen yn de bosk by it strân fan Skylge. Troch jo freonskipsbân stypje jo it behâld fan dizze Fryske kulturele ynstelling. Sjoch op dizze side foar mear ynformaasje. Dus: wurd freon, ûntfang magazine Freonebân mei al it... Read more »

Lês mear

Kursussen

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje binne werom te finen yn al ús kursussen. Sjoch nei de mooglikheden.