Freonen

Sa wurdt jo kreative fakânsje op Skylge noch moaier!
Troch jo freonskipsbân stypje jo it behâld fan dizze Fryske kulturele ynstelling.

Sjoch op dizze side foar mear ynformaasje. Dus: wurd freon, ûntfang magazine Freonebân mei al it nijs oer dit kulturele prachtplak en boek gau in kursus fan mear dagen. Folslein fersoarge mei noflike oernachtings en hearlik iten. Jou by jo boeking yn it opmerkingefjild oan dat jo Freon binne!