It bestjoer

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, koartwei Folkshegeskoalle, is in stichting mei in aktyf bestjoer. It stichtingsbestjoer stelt de útgongspunten fan it belied fêst. De deistige lieding oer de Folkshegeskoalle is yn hannen fan de direkteur dy’t dêroer ferantwurding ôfleit oan it bestjoer.

It bestjoer fan de Folkshegeskoalle is as folget gearstald:

  • Jitske de Hoop (foarsitter)
  • Ydwine Scarse (sekretaris)
  • Durk Durksz (ponghâlder)
  • Frâns van der Heide 
  • Marleen Nagtegaal
  • Hielke van Duuren

Direkteur fan de Folkshegeskoalle:

  • Akkie Feenstra