It bestjoer

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, koartwei Folkshegeskoalle, is in stichting mei in aktyf bestjoer. It stichtingsbestjoer stelt de útgongspunten fan it belied fêst. De deistige lieding oer de Folkshegeskoalle is yn hannen fan de direkteur dy’t dêroer ferantwurding ôfleit oan it bestjoer.

It bestjoer fan de Folkshegeskoalle is as folget gearstald:

  • Nynke Beetstra, Grou (foarsitter)
  • Mirjam Hermanides, Ryptsjerk (skriuwer)
  • Geerling Schippers, Burgum (ponghâlder)
  • Sander Hoekstra, Oerterp
  • Jitske de Hoop, Feanwâlden
  • Wolter van der Berg, Ljouwert

Direkteur fan de Folkshegeskoalle:

  • Amarins Geveke, Hoarne (Skylge)