It bestjoer

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, koartwei Folkshegeskoalle, is in stichting mei in aktyf bestjoer. It stichtingsbestjoer stelt de útgongspunten fan it belied fêst. De deistige lieding oer de Folkshegeskoalle is yn hannen fan de direkteur dy’t dêroer ferantwurding ôfleit oan it bestjoer.

It bestjoer fan de Folkshegeskoalle is as folget gearstald:

 

  • Nynke Beetstra, Grou (foarsitter)
  • Mirjam Hermanides, Ryptsjerk (skriuwer)
  • Geerling Schippers, Burgum (ponghâlder)
  • Wolter van der Berg, Ljouwert
  • Romke de Jong, De Gordyk
  • Jitske de Hoop, Feanwâlden
  • Ritske Merkus, Ljouwert

 

Direkteur fan de Folkshegeskoalle:

 

  • Amarins Geveke, Hoarne (Skylge)