Help mee in de Putsjeploech

Putsjeploech Schylgeralân siket minsken! / Klusploeg zoekt helpende handen!

Al sûnt it begjin fan Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) op de bunkers yn “it Hoornse bos” op Skylge binne frijwilligers ûnmisber. Troch de jierren hinne hawwe sy de folkshegeskoalle mei stâl jûn mei harren hân- en holle-wurk. Dat is no, nei 75 jier, noch altyd sa. Ien fan de groepen frijwilligers dy’t in wichtige rol spilet is de putsjeploech. Sy helpe mei it ûnderhâldswurk oan de gebouwen en it terrein. Foar dy ploech sykje wy nije helpers!

De putsjeploech
De putsjeploech bestiet no út sa’n 20 oant 25 minsken dy’t jierliks yn de “putsjewike” op Skylge komme. Soms ek noch wat ekstra dagen. Der wurdt dan ûnderhâldswurk dien, mar ek (fer)nijbou geane se net út ‘e wei. In tal fakminsken mei kennis fan saken, mar ek oare handige manlju en froulju soargje derfoar dat it wurk op ferantwurde wize dien wurdt. It is in groep minsken dy’t de doelstellingen fan de FHS in waarm hert tadraacht.
En wat is der moaier dan om op sa’n histoarysk plak midden yn de bosk te wurkjen? Mei om je hinne in gesellige ploech (meast wat âldere) manlju en froulju. Dêr komt by dat je it goed fan iten en drinken ha en dat makke kosten fergoede wurde.

Is de putsjeploech ek wat foar jo?
Liket it jo ek wat ta om de hannen út de mouwen te stekken op sa’n moai plak op Skylge? Dan is de putsjeploech miskien wol wat foar jo! Wy sykje nije frijwilligers foar ús freonen ploech.

Fiele jo der wat foar om yn maart in wike lang mei te gean nei Skylge, om dêr mei ús te wurkjen oan it ûnderhâld fan de tereinen en gebouwen fan de FHS? Nim dan kontakt op mei ien fan ûnderskreaunen! It is noflik as jo fakkennis ha op it mêd fan boukundige saken, lykas timmer-, skilder-, elektrysk-, sanitêr- en/of oar wurk, mar it is gjin needsaak. As jo hannen mar goed stean, sizze wy altiten. Ek pearen binne tige wolkom, op it stuit binne dat der 8, mar we ha der graach guon by. Fansels is it net sa dat allinnich a.o.w.ers wolkom binne. Jongere minsken dy’t noch folop yn it wurk sitte, mar wolris in wike wat oars wolle, binne ek tige wolkom. Want wat is der moaier as je hannen wapperje te litten op dit bysûndere plak? It kostet jo gjin sint en we stean garant foar in moaie wike mei allegearre gesellige minsken om jo hinne. Neist it wurk oerdei is der fansels ek romte foar in (jûns)kuier troch de bosk, de dunen of nei it strân. En, net ûnbelangryk, gesellich meiïnoar gearsitte mei in hapke en in drankje yn it Bopperom. Jo binne wolkom!

De putsjewike wurdt dit jier holden fan 14 o/m 18 maart.
Foar mear ynformaasje oer de FHS sjoch op. As jo mear ynformaasje oer de putsjeploech en harren wurk ha wolle dan kinne jo skilje of maile mei ien fan de beide koördinatoaren fan de ploech. Dat binne:
– Pieter Tamminga (Mitselwier), tel. 0519-241563 / 06-47442647.  pieterengeertje@gmail.com
– Geart Bos (Skearnegoutum), tel. 0515-416753 / 06-45483378. geart.bos@gmail.com

Bekijk dit filmpje van de Putsjeploech op Youtube

———————————————————————————————————————————-

Putsjeploech Folkshegeskoalle zoekt helpende handen!

Al sinds het ontstaan van vakantie- en cursuslocatie Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) zijn vrijwilligers onmisbaar. Deze bijzondere plek is in 1948 opgebouwd op de bunkers in het Hoornse bos op Terschelling. Door de jaren heen hebben de vrijwilligers de locatie verder vormgegeven. Dat is nu, na 75 jaar, nog steeds zo. De Putsjeploech (klusploeg) helpt met het onderhoudswerk aan de gebouwen en het terrein. Voor die ploeg zoeken we nieuwe helpers!

De Putsjeploech bestaat uit 20 tot 25 mensen die jaarlijks in de Putsjewike (klusweek) op Terschelling komen. Er wordt dan onderhoudswerk gedaan, maar ook (ver)nieuwbouw gaan we niet uit de weg. De ploeg bestaat uit een aantal vakmensen en andere handige mannen en vrouwen die de doelstellingen van de FHS een warm hart toedragen. Doet u mee? Wij zoeken nieuwe vrijwilligers. Voelt u er iets voor om in maart een week lang mee te gaan naar Terschelling, om daar met ons te werken aan het onderhoud en gebouwen van de FHS?

Het kost u geen cent en we staan garant voor een fijne week met goed eten en allemaal gezellige mensen om u heen.

De Putsjewike wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 18 maart, doe mee!
Het is prettig als u vakkennis heeft op het gebied van timmer -, schilder-, elektrisch -, sanitair – en/of ander werk, maar het is geen noodzaak. Als je handen maar goed staan, zeggen wij altijd. Ook paren zijn welkom en ook jongere mensen die nog volop in het werk zitten, maar wel eens een week iets anders willen doen. Want wat is er mooier dan je handen te laten wapperen op deze bijzondere plek midden in het bos te werken met een gezellige ploeg! En: u kunt meteen uw Friese taalkennis ophalen want de voertaal van de Putsjeploech is Fries. Het is dus handig als u Fries verstaat of wilt leren!
Naast het werk overdag is er natuurlijk ook ruimte voor een (avond)wandeling door het bos, de duinen of naar het strand. En, niet onbelangrijk, gezellig samenzitten met een hapje en een drankje in het Bopperom. Meer informatie over de Putsjeploech en hun werk? Bel of mail met een van de coördinatoren van de ploeg. Dat zijn: Pieter Tamminga (Metslawier), tel. 0519-241563 / 06-4742647 /pieterengeertje@gmail.com. Of Geart Bos (Scharnegoutum), tel.0515-416753 / 06-45483378 / geart.bos@gmail.com