Het bestuur

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, kortweg Folkshegeskoalle, is een stichting met een actief bestuur. Het stichtingsbestuur stelt de uitgangspunten van het beleid vast. De dagelijkse leiding over de Folkshegeskoalle is in handen van de directeur die hierover verantwoording aflegt aan het bestuur.

Het bestuur van de Folkshegeskoalle is als volgt samengesteld:

  • Jitske de Hoop, Feanwâlden (voorzitter)
  • Mirjam Hermanides, Ryptsjerk (secretaris)
  • Durk Durksz (penningmeester)
  •  Frâns van der Heide, Leeuwarden
  • Annelies van der Goot, Leeuwarden

Directeur van de Folkshegeskoalle:

  • Jacqueline Spendel, Hoorn (Terschelling)