Het bestuur

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, kortweg Folkshegeskoalle, is een stichting met een actief bestuur. Het stichtingsbestuur stelt de uitgangspunten van het beleid vast. De dagelijkse leiding over de Folkshegeskoalle is in handen van de directeur die hierover verantwoording aflegt aan het bestuur.

Het bestuur van de Folkshegeskoalle is als volgt samengesteld:

  • Nynke Beetstra, Grou (voorzitter)
  • Mirjam Hermanides, Ryptsjerk (secretaris)
  • Geerling Schippers, Burgum (penningmeester)
  •  Frâns van der Heide, Leeuwarden
  • Jitske de Hoop, Feanwâlden
  •  Nienke Jet de Vries, Burgum

Directeur van de Folkshegeskoalle:

  • Amarins Geveke, Hoorn (Terschelling)